Donderdag 8 April 2021 - 18:30   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

VTM krijgt gigantische boete aangesmeerd

VTM krijgt gigantische boete aangesmeerd

Het uitzenden van de ‘James Bond’-films op 1 en 8 november 2020, komt VTM duur te staan. De films werden door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) aan een onderzoek onderworpen. Bij de uitzendingen van de films werden verschillende sponsorvermeldingen voor merken van kazen uitgezonden.

Sponsorvermeldingen mogen volgens de geldende regelgeving niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie, de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie. 

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggend feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, hetgeen overeenkomstig de decretale sponsorbepalingen en met name artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet verboden is.

"De kijker werd aangespoord tot aankoop"

De VRM oordeelt dat de betrokken sponsorvermeldingen een wervend karakter hebben, de kijker rechtstreeks aansporen tot aankoop en niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet. Bijgevolg heeft DPG Media inbreuken begaan op artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het meervoudige karakter van de inbreuken en het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige (tot zelfs identieke) inbreuken werden vastgesteld die reeds telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. De VRM besluit om een administratieve geldboete van 15.000 euro op te leggen.

TAGS  I  VTM  I  shownieuws